top of page
Logo TAK uden tekst.png

Klubben samt sang- og musikskolen (omtalt som klub) har ansvaret for hvem og hvor mange der kan optages. Søger flere optagelse inden sidste ansøgningsfrist er det klubbens afgørelse hvem, der skal optages og eventuelt om der skal dispenseres fra max. antal.

 

For at kunne optages er det et krav, at ansøgere har et talent der gør, at de er eller forventes at komme på eliteniveau i deres aldersgruppe. 

Efter ansøgeren er godkendt i sit speciale, vil denne modtage et dokument til skoleudtalelse, hvor ansøgerens motivation for at gå i skole er et væsentlig grundlag for optagelse. Dokumentet udsendes af henholdsvis Den Jyske Sangskole og Talent Herning.

 

Udtalelsen bør som minimum omfatte elevens/talentudøverens evne til at arbejde selvstændigt, gruppesamarbejde samt ikke mindst om han/hun er seriøs. Klubben afgør i samarbejde med talentansvarlig og /eller forbund om krav og forventninger til den enkelte talentudøver er opfyldt og derfor kan optages.

Klubben vil primært optage medlemmer og kommende medlemmer som har søgt optagelse inden for ansøgningsfristen.

 

Er der for mange, der søger optagelse, vil klubben afgøre hvem som optages og hvem som kommer på venteliste.

 

Ansøgninger efter tidsfrist vil kunne komme på en venteliste som prioriteres af klubben og Talent Herning og talentkoordinator fra Sang- og musikskolen.

Opstartsdatoer for ansøgere til 7. og 8. klasser efter tidsfristen, er efter efterårsferien og efter juleferien. (Ved helt særlige tilfælde ved stort potentiale og niveau efter vinterferien). Disse ansøgninger skal være afleveret min. 30 dage inden ovenstående deadlines. 

Opstartsdatoer for ansøgere til 9. klasse efter tidsfristen, er efter sommerferien og senest efter efterårsferien.

Der kræves et særligt potentiale og niveau for optagelse.

Ved tilflytning kigges der individuelt på hver sag.

 

Der kan være fuldt booket og derfor ikke mulighed for optag.

Værdibegreber (FASSEM)

På talentlinjen forventes der holdning og forståelse til følgende:
 

 

• Forandringsparat
• Ansvarsfuld
• Social forståelse
• Selverkendelse
• Engagement
• Målbevidst

Forventninger til eleven
• Eleven skal være indstillet på, at arbejde selvstændigt samt i grupper i forhold til de planlagte undervisningsforløb. Dette er fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af en struktureret skolegang.

• Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv fagligt og socialt.
 
• Det er elevens ansvar, at få lavet opgaver til de planlagte deadlines. Det er lærerens ansvar, at disse deadlines ligger fornuftigt i forhold til elevens turneringsplaner.
 
• Elevens faglige niveau er ikke afgørende for optagelse eller gang på talentlinjen. Det forventes dog, at eleven har en klar interesse i at arbejde og forbedre sig fagligt igennem forløbet.
 
• Det forventes at elever og familie har taget stilling til de krav der ligger for linjen. Opfyldes de ikke, så kan det medføre forløbet med ”bekymringssamtale” og dermed en risiko for at miste sin plads på talentlinjen.
Forventninger til talentudøveren
• Talentudøveren skal kunne arbejde selvstændigt samt i grupper i forhold til det planlagte forløb. Dette er fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af træningen.

• Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv som talentudøver.

 
• Da optagelse på talentlinjen er for at udvikle sit eget talent vil det ikke kunne kombineres med at der dyrkes andre sportsgrene.
 
• Der er ikke fritagelse for træning ved fx skader. Der skal medbringes træningstøj (v. sportslinjerne) og noder (v. musiklinjen) hver gang, og der er mødepligt. Det er trænerens/musiklærerens opgave, at tilrettelægge individuelle planer i forhold til et eventuelt skadesforløb.
 
• Enhver form for planlagt træning, behandling eller skadesforebyggende forløb er "skoletid", og derfor accepteres gentagne afbud og fravær ikke med mindre, der foreligger en skriftlig forældrehenvendelse. Afbud og fravær uden forældrehenvendelse, vil medføre en "bekymringssamtale" og dermed øge risikoen for at miste sin plads på talentlinjen.
 
• Eleverne skal være indstillet på at opfylde de stillede krav hvad angår passende kost og ernæring i forbindelse med træning, konkurrence og performance. Talenterne skal, som udgangspunkt, selv sørge for en ernæringsmæssig sund kost i løbet af dagen, hvilket både støtter fysisk som mentalt overskud.
Forventninger til forældre
• Det at søge om optagelse i en Talentklasse er en stor beslutning for både elev og forældre, derfor forventes det fra samarbejdspartnernes og skolens side, at forældrene forinden ansøgningen drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved en optagelse.

• Det har en afgørende betydning, at de unge talenter er godt forberedte og ved, hvad der kræves. At søge optagelse er ikke for sjov. Det er en beslutning, som vil få stor indflydelse på talenternes hverdag.

• Talenterne skal være fuldstændig overbeviste om, at idræt/sang/musik på eliteplan – på nuværende tidspunkt skal være en stor del af deres liv.

• Samarbejdsparter og skole forventer, at forældrene har en lige så seriøs indstilling til elitelivet, som de unge skal have. Grundlæggende vil en seriøs indstilling hos forældrene smitte positivt af på barnet.

• Forældre skal yde støtte til barnet, når der helt naturligt kan komme perioder med mindre gejst overfor såvel idræt/sang/musik som skoledelen.

• Forældrene har ansvar for at medvirke og etablere et højt informations- og kommunikationsniveau til klub/forening/træner og skole/lærer.

• Forældrene har ansvar for at præge deres barn til en generel sund indstilling vedr. det at være eliteudøver. Det vil både sige, at forældrene (særligt relevant for sportslinjerne) bakker op om, at barnet behøver en sund og nærende kost både inden og efter træningen samt i forbindelse med performance. Samtidig støtte op om det udviklende mindset i forhold til tilgang og arbejde fornuftigt med sit speciale og skole.

• Forældrene skal være klar over, og indforståede med, at viden om elevens hverdag deles mellem skole og klub.
Forventninger til folkeskolen
• Folkeskolen vil arbejde for at skabe grundlaget for, at elitetalenter kan sikres en helhed i deres uddannelse, således at der er plads til både idræt/musik/sang på eliteplan og skole i den unges hverdag.

 
• Folkeskolen har koordinator, der sammen med ledelsen indgår i tæt samarbejde med Talent Herning og DJS, og som har til opgave at skabe et tæt samarbejde mellem skole, klub, trænere, elev og forældre.
 
• Folkeskolen indgår i et samarbejde med Talent Herning og DJS om at kunne tilbyde eleverne relevante kursusforløb inden for blandt andet kost og ernæring, mentaltræning, skadesforebyggende træning mm.

• Forældre kan ansøge om undervisningsfrihed til eliteudøverne i forbindelse med ekstra kampe, stævner, træningslejr, show/koncerter mm., samt i forbindelse med skader.
Klubben/foreningen forventer
• At forældrene er lige så seriøst indstillet overfor talentlinjen som barnet skal være. Grundlæggende vil en seriøs indstilling hos forældre smitte positivt af på barnet.

• Forældre skal yde støtte til barnet, når der helt naturligt kan komme perioder, med mindre gejst overfor idræt eller musik. Her er forventninger ikke anderledes end det vil være fra skolens side.

• Forældrene har ansvar for, at der er indtaget et sundt og nærende morgenmåltid inden træning, og at der samtidigt bakkes fornuft op om et godt og sundt mindset i forhold til specialet og deltagelse, da der helt naturligt vil komme op- og nedture.

• Forældrene har ansvar for, at der hver dag indtages en sund og nærende madpakke til frokost.

• Skolen vil tilbyde en madordning mod betaling, men en god madpakke hjemmefra kan være lige så god.

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav til skolegangen
Det er skolens afgørelse om eleven kan fortsætte på talentlinjen, såfremt krav og forventninger ikke indfries. Forløbet vil være:
1. Klasselæreren afholder en bekymringssamtale med eleven. Under samtalen vil eleven få en forklaring samt anvisninger til forbedringer. Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer. Lektielæsning i stedet for træning kan komme på tale.
2. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til ny samtale med eleven og dennes forældre. Træneren orienteres og indbydes til at deltage. Der gives igen 14 dage til forbedringer.
3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring gives den sidste advarsel skriftligt. Eleven har nu 14 dage til markante forbedringer og i modsat fald fratages pladsen og eleven og dennes forældre må nu i henhold til reglerne om frit skolevalg vælge, hvor eleven skal flyttes hen.
Træneren modtager alle skrivelser på lige fod med forældrene.

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav til træning
Det er klubbens afgørelse om talentudøveren kan fortsætte på talentlinjen, såfremt krav og forventninger ikke indfries. Forløbet vil være:
1. Træneren afholder en ”bekymringssamtale” med talentudøveren. Under samtalen vil den pågældende få en forklaring og anvisninger til forbedringer for at kunne fortsætte på idrætslinjen. Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer.
2. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til en ny samtale med kontakt til forældre. Her vil der igen blive givet en 14 dages periode til forbedringer.
3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring vil der blive sendt et brev til hjemadressen med besked om, at idrætsudøveren nu har 14 dage til markant at forbedre sig og i modsat fald vil blive frataget sin plads og derfor ikke længere kan gå i talentklassen.

RETNINGSLINJER

TALENTKLASSERNE

HÅRDT ARBEJDE SLÅR TALENT, NÅR TALENT IKKE ARBEJDER HÅRDT!

bottom of page